Glavna PODRŠKA :: POJMOVNIK :: O NAMA :: KONTAKT  
 

 

DIGITALNI CERTIFIKATI
Kako doći do sertifikata

OBRASCI
Obrasci za izdavanje certifikata

REGISTRACIONE KANCELARIJE
Spisak kancelarija u kojima možete
podnijeti zahtjev

CJENOVNIK
Cjenovnik usluga e-mon CA

UPUTSTVA
Uputstva za preuzimanje i instaliranje

OBNAVLJANJE CERTIFIKATA

JAVNI IMENIK
Javni imenik digitalnih certifikata

 

 

PRAVNO OBAVJEŠTENJE

Web strana je u ovom obavještenju pojam pod kojim se podrazumijevaju sve web strane na adresi www.emonca.com, u nastavku: web strana.

Sva prava su zadržana. Informacije i građa na adresi www.emonca.com zaštićeni su pravom intelektualne svojine e-mon CA ili subjekata čiji sadržaji se nalaze na pomenutoj web strani.

Pravna podloga za rad e-mon CA

Ograničenja odgovornosti

Sve informacije i građa na web strani e-mon CA su informativne prirode. e-mon CA će se truditi da utiče na optimalno korišćenje web strane , ali ne preuzima nikakvu odgovornost i ne daje garancije za nesmetanu upotrebu web strane. Svi korisnici koriste na vlastitu odgovornost. Ni e-mon CA, ni bilo koje drugo fizičko ili pravno lice koje je učestvovalo u nastanku i izradi , ili još uvek učestvuje u nadogradnji i prikupljanju novih informacija i građe, ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla da proistekne iz pristupa, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija i građe na toj strani, kao ni za bilo kakve greške ili nedostatke u njihovoj sadržini.

e-mon CA ne može biti odgovoran za eventualne kvarove (prije svega one koje prouzrokuju virusi) računarske opreme, mobilnih telefona ili bilo koje aplikacije koja se koristi za pristup strani, a do kojih je došlo zbog Vašeg obilaska strane ili bilo kakve njene upotrebe. e-mon CA ne može biti odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, koja bi mogla nastati zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe .

e-mon CA će se truditi da obezbijedi ispravnost, ažurnost i potpunost podataka sadržanih na ovoj strani, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu ispravnost, ažurnost i potpunost. e-mon CA zadržava pravo izmjene ove strane u bilo kom trenutku, bez prethodne najave i ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice tih izmjena.

Ograničenja upotrebe informacija i građe

Informacije i građa sadržane na ovoj strani mogu se skinuti sa mreže za kućnu upotrebu, pri čemu nije dozvoljeno mijenjati oznake autorskih prava, drugih obavještenja o pravima intelektualne svojine ili obavještenja o drugim pravima. Dozvoljeno je skladištenje i štampa informacija i građe u svrhe čitanja i proučavanja u nekomercijalne svrhe. Zabranjeno je svako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, izmena informacija i građe na ili njihovo slanje poštom ili širenje na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole. Takođe, zabranjena je upotreba bilo kog elementa u bilo kakve druge svrhe, osim za ličnu, nekomercijalnu, kućnu upotrebu.

e-mon CA ne odgovara za izgled i sadržaj web strana koje su na bilo koji način povezane . Pri posijeti i upotrebi povezanih web strana je odgovornost e-mon CA u potpunosti isključena.

e-mon CA zadržava pravo izmjene ovog pravnog obaveštenja u bilo kom trenutku i ono je za korisnike obavezujuće u svakom izmijenjenom obliku, pa preporučujemo da u slučaju upotrebe posjetite ovu stranu. Upotrebom ove strane iskazujete i potvrđujete da ste upoznati sa našim uslovima i slažete se sa njima.

Zabranjena je upotreba strane koja je u suprotnosti sa navedenim pravilima. Korisnik koji koristi stranu na način koji je u suprotnosti sa navedenim pravilima, smatra se u potpunosti lično i materijalno odgovornim.

Osiguranje podataka

e-mon CA automatski sakuplja podatke o upotrebi ovih strana, tj. podatke o tome koje su strane najčešće posijećivane, koliko posjetilaca dnevno obiđe ove strane i koliko vremena posjetioci ostaju na svakoj pojedinačnoj strani. Ti podaci ne omogućavaju uvid u lične podatke korisnika. e-mon CA podatke o posećenosti koristi za vlastite potrebe.

  

Politika certifikacije

Pravna podloga

Identitet e-mon

Root certifikat